Risk Yönetim Süreci Planlamasını Nasıl Gerçekleştiriyoruz

Beklenen performansın elde edilmesinde sonuç getirici veri planlaması, zamanlama, bütçe, alt yüklenicilerin performansı, güncellenebilirlik, uyumlandırma, karar riskleri ve alternatifler olarak bir planlama yapılmaktadır. Fizibilite ve proses tasarımı uzmanlıkla desteklenen ve riskin dikkate alındığı en önemli bölümleri oluşturmaktadır. Bu nedenle proje yönetim süreç planlaması fizibilite ve ön proses tasarımı sonrası yapılandırılmaktadır. Özellikle ön proses tasarım verileri planlamada en önemli öngörü ve karar desteği sağlayan aşamadır. Ön proses tasarım verilerinin temsil, doğruluk, geçerlilik, hassasiyet, tutarlılık, tamlık-yeterlilik ve model-prototip gerekliliklerini sağlaması için kapsamlı değerlendirme çalışmaları gerekmektedir. Proje kapsamında çalışılacak laboratuvar ve cihazların daha önceden denenmiş ve hata kaynaklarının tahmin edilebilir olması çok önemli bir gerekliliktir. Hatta hatalı verilerin model çalışmaları ile belirlenebilmesi ve analizlerin tekrarlanabilirliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin ve numunelerin yedeklerinin olması çok önemlidir. Veri birlikteliğinde ne kadar çok farklı yöntem ve cihaz kullanılırsa tutarsızlıklar o oranda artmaktadır. Bu nedenle risklerin azaltılmasında kişisel tecrübe, öngörü, farkındalık, yılmama, otokontrol gibi özelliklerinde çok büyük önemi vardır.

 

Ürün için teknoloji hazırlık seviyesi en az 5 veya altı seviyesinde olması, değil ise planlama öncesi bu noktaya verilerle getirilmesi gerekmektedir. Proses tasarımı mevcut var olan verilerin ışığında eksikliklerin tamamlanması ve onayı için yapılandırılmaktadır. Teori, model, test geliştirme ile kilit noktalarda proses verilerinin onanması ve sonrasında prototip oluşturma ile işlevselliğin belirlenmesi riskleri azaltan en önemli aşamalardır. Proses tasarımının en az üç farklı veri ile (ölçüm-analiz, model, süreç benzetim testleri=prototip veya gerçek sistem) onayının alınması en önemli geçiş aşamasıdır. Proses tasarımı oluşturulduğunda donanımın boyutlandırılması ister prototip seviyesinde isterse gerçek seviyede riski azaltan ve çalışmayı kolaylaştıran en önemli yapıdır. Bu noktadan sonra artık donanımın ve varsa prototipin onay verileri ile proses işletim algoritması ve yazılıma aktarılması yapılabilmektedir.

 

1) Ön inceleme ve mevcut durum analizi (fizibilite): finansal, sonuca ulaşabilme ve ürün özelliklerine bağlı risklerin belirlendiği safhadır. Riskler genel özellikleri ile tanımlanabilir.

2) Proses tasarımı: tanımlanan risklerin yönetildiği ve en aza indirildiği safhadır.

3) Ürün donanım boyutlandırma yapısı: finansal risklerin en yüksek olduğu safhadır. İstenen donanımın şartları sağlayabilmesinde gerekli yeterlilikler zorlayıcı bölümü oluşturmaktadır. Müşteri ihtiyaçlarının belirsizliği riski arttırır.

4) Otomasyon tasarımı: işletim algoritmasının yazılıma dönüştürülmesi karmaşıklıkla doğru orantılı olarak riski arttırmaktadır.

5) Kurulum ve İşletim: riskin az olduğu safhadır.

6) Geliştirme ve üretim: riskin az olduğu safhadır.

 

Ürün geliştirme planlaması çıktı dokümanları

Ürün geliştirmede proje paydaşlarının ürüne katkı koyma ve yönlendirmesi dahilinde bir yapı oluşmaktadır. Kapsamlı olarak sunulan çıktı dokümanları tek taraflı tarafımızdan yapılandırılan ve iş birliğinde geliştirilen bir içeriktir. İstenen ürünün yapısı, özellikleri, katkı paylaşımı ve değerlemesi karşılıklı ana role sahip paydaşların katkılarına göre şekillenmekte ve gerekli çıktılar ayrıntılı raporlanmakta ve destekleyici gereklilikler karşılıklı sağlanmaktadır.

 

Doğrulama, Geçerlilik, Kalite Kontrolü ve Güvencesi, Tedarik ve Alt Yüklenici Yönetimi, Teslimat Sonrası Destek, Emniyet ve Güvenlik, Ölçme, Analiz, Test ve İş Birliği Süreç Planlamaları Yapılandırılmaktadır

Proje yapısı verilerin, teorinin, modellerin, testlerin, ürün alt sistemlerinin ve ürünün proses yapısında tamamının sistematik doğrulama ve geçerliliğini teorik, model ve deneysel testlerle üçlü bir yapıda karşılaştırmayı gerektirmektedir. Her aşamada gerçekleştirilen çalışmaların ve tasarlanan yapının gereğini yerine getirmede doğruluk ve geçerliliği Ar-Ge yapısının temelidir.

 

Var olan literatür, model, patent ve atıfları ile karşılaştırma yanında ürünün model sonuçları, kilit noktalarda deneysel test sonuçları, prototip verileri ve gerçek diğer sistemlerle karşılaştırma verileri her aşamada raporlanmaktadır.